Πιστοποιήσεις iso

Η ΑΛΒΙΩΝ εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας με πεδίο:

«Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, fumigation, μυοκτονίας και καθαρισμού δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων»

Το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων:

 • ISO 9001
  Σύστημα Ποιότητας
  Quality System of the Enterprise
  Αριθμός πιστοποιητικού: QS.17.026
 • ISO 14001
  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  Environmental Management System of the Enterprise
  Αριθμός πιστοποιητικού: ES.17009
 • ISO 45001
  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
  Occupational Health and Safety Management System of the Enterprise
  Αριθμός πιστοποιητικού: OH.21.068

Η Διοίκηση της ΑΛΒΙΩΝ έχει δεσμευτεί σχετικά με την πολιτική ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, και έχει γνωστοποιήσει σε όλα τα στελέχη της εταιρίας την σημαντικότητα αυτής.

Πολιτική Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Η ΑΛΒΙΩΝ βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών της, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της. Επιπλέον, στόχοι της εταιρίας αποτελούν η συμβολή της στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των στελεχών της.

Για το λόγο αυτό, η ΑΛΒΙΩΝ εγκατέστησε ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία και δεσμεύεται για:

 • Την ικανοποίηση όλων των πελατών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος της επιχείρησης, τον συνεχή περιβαλλοντικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της για την συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
 • Την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών της επιχείρησης, από τους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από τις δραστηριότητες που γίνονται στους χώρους της καθώς και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των πελατών της.

Η συμβολή των συνεργατών και των πελατών της, αναφορικά με την ποιότητα, το περιβάλλον, και την υγιεινή και ασφάλεια είναι απαραίτητη και αναγνωρίζεται ότι η ικανοποίηση και η βελτίωση των στόχων που έχουν τεθεί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή προσπάθεια.

Call Now ButtonΚαλέστε μας